top of page

Vereniging

Privacy Verklaring

Onze Privacy Verklaring

Artikel 1. Verenigingsgegevens

De badmintonvereniging BC ‘t Pupke, gevestigd te Sevenum
Contactgegevens:

 • Secretariaat BC ‘t Pupke

 • P/A Maasbreeseweg 58

 • 5975 BP  SEVENUM

 • Secretariaat-BCPupke@outlook.com 

 • Vertegenwoordigd door dhr. P. Berkelmans (voorzitter) en mw. H. Wismans (secretaris).

 

Artikel 2. Persoonsgegevens

BC ‘t Pupke verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam en tussenvoegsels;

 • Adres, postcode, woonplaats;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Bondsnummer Badminton Nederland (bondscompetitie);

 • Sport-specifieke (trainers/scheidsrechters) diploma’s;

 • Incidenteel medische gegevens (blessures/allergieën indien strikt noodzakelijk);

 • Kledingmaten voor zover noodzakelijk.

 

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag 

BC ‘t Pupke verwerkt persoonsgegevens op basis van jullie toestemming en op basis van de lidmaatschapsovereenkomst (aanmeldformulier). De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst, meer in het bijzonder maar niet uitsluitend:

  • Ledenadministratie

  • Contributieheffing

  • Aanvragen van spelerspassen (bondscompetitiespelers) bij Badminton Nederland

  • Uitnodigingen voor bijeenkomsten, waaronder de algemene ledenvergadering

  • Het samenstellen van teams

  • Communicatiedoeleinden (bijv. tussen coach/trainer/teamleden/tellers)

 • Informatieverstrekking (bijv. over door de vereniging georganiseerde activiteiten zoals (badminton-toernooien, sponsoring).

 

Artikel 4. Bewaartermijn 

BC ‘t Pupke zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij een bewaartermijn van (maximaal) twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Jullie voor- en achternaam, (e-mail)adres, BN-bondsnummer en lidmaatschapsperiode bewaren wij voor onbepaalde tijd voor ons verenigingsarchief, tenzij jullie aangeven dat ook die gegevens (gedeeltelijk) moeten worden verwijderd.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt ’t Pupke zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Artikel 5. Delen met derden

BC ‘t Pupke verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bij derden bijvoorbeeld aan Badminton Nederland in verband met het aanvragen van spelerspassen voor de bondscompetitie. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden, dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen.  Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan derden: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres.

 

Artikel 6. Beveiliging

BC ‘t Pupke neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de gebruikelijke beveiligingsnormen.

 

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Dat kan via secretariaat-BCPupke@outlook.com. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, tenzij je ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger bent van een jeugdlid onder de 16 jaar.

Artikel 8. Publicatie van foto's                                                                                                               

BC 't Pupke kan foto's van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

 

Artikel 9. Wijzigingen

BC ‘t Pupke kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Dit privacybeleid wordt op de website van BC ‘t Pupke gepubliceerd: www.pupke.nl

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 maart 2020.

Download Privacy Verklaring
bottom of page