top of page

Vereniging

VOG Verklaring

Onze VOG Verklaring

Badmintonvereniging BC ’t Pupke wilt naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden.  Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers die werken met onze leden, in het bijzonder onze jeugdleden.

Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC*NSF gestimuleerd.

 

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

 

Gedragscode en aannamebeleid

Er zijn eveneens gedrags- en omgangsregels opgesteld, die samenhangen met de invoering van de VOG. In deze regels staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en (jeugd)leden. Van belang is dan ook dat:

• de vrijwilliger kennis neemt van de gedrags- en omgangsregels

• de vrijwilliger zich conformeert aan deze regels.

Naast de gedrags- en omgangsregels is er een aannamebeleid vrijwilligers opgesteld.

 

Aannamebeleid vrijwilligers

BC ’t Pupke hanteert het volgende aannamebeleid voor vrijwilligers:

1. Bij een vacature wordt altijd vermeld dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht is.

2. Met een nieuwe vrijwilliger wordt een kennismakingsgesprek gevoerd. Taken, beschikbaarheid, verwachtingen en andere praktische zaken worden besproken. Er wordt duidelijk aangegeven wat de afspraken in de Gedrags- en Omgangsregels zijn en dat zo nodig voor de kandidaat een VOG aangevraagd wordt.

3. Er wordt een proefperiode gehanteerd. De vrijwilliger kan een paar keer meedraaien. Met de andere vrijwilligers wordt besproken hoe het bevalt.

4. De proefperiode wordt geëvalueerd. Met de nieuwe vrijwilliger wordt besproken hoe de proefperiode is bevallen. Als BC ‘t Pupke niet met de vrijwilliger verder wil, wordt dat duidelijk gezegd en kort toegelicht waarom. Als de vrijwilliger wel bevalt worden de afspraken met hem/haar doorgenomen. Hij /zij dient kennis te nemen van de Gedrags- en Omgangsregels en moet deze ook onderschrijven.

5. BC ‘t Pupke vraagt een VOG aan voor de vrijwilliger.

6. Periodiek bespreekt BC ‘t Pupke met de vrijwilliger wat hij/zij meemaakt. Ook het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag komt hierbij aan bod.

 

Gedrags- en Omgangsregels

A. Gedragsregels voor trainers en begeleiders

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden word(en) kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot en met achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden, activiteiten en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de verblijfsruimte.

8. De begeleider heeft de plicht – voor zover dat in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling teamprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10.De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter betrokken is. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11.In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen en zo nodig in contact te treden met de door het bestuur aangewezen Vertrouwenscontactpersoon..

 

(Bron: ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele

Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)

 

B. Omgangsregels voor leden en bezoekers:

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

3. Ik val de ander niet lastig.

4. Ik berokken de ander geen schade.

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

7. Ik negeer de ander niet.

8. Ik doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

10.Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

11.Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

12.Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

13.Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

14.Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.

 

(Bron: ‘Toolkit Seksuele Intimidatie in de Sport’ van NOC*NSF)

 

Deze regels zijn overgenomen van NOC*NSF en worden onderschreven door het Bestuur van BC ’t Pupke (april 2021).

bottom of page